Masérské kurzy, školení, přednášky

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád
Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím webového rozhraní www.eduspacollege.cz provozovaného skupinou EduSpa reprezentovanou společností
EduSpa College s.r.o.,
se sídlem Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 933/21, PSČ 19800
IČ: 27062139,
DIČ: CZ27062139,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491

dále

EduSpa College CZ s.r.o. IČO: 3392899, EduSpa College Centrum s.r.o. IČO: 4245903 a EduSpa Centrum CZ s.r.o. IČO: 06387314 podle přehledu dodavatel kurzu  podle přehledu dodavatel kurzu viz dodavatel kurzu

Adresa pro doručování: EduSpa College s.r.o., Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 933/21, PSČ 19800
Telefonní číslo: +420 608 983 377+420 608 983 377
+420 222 743 311+420 222 743 311
Kontaktní e-mail: info@eduspa.cz

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
• služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
• služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
• služba má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a na základě reklamy, a zároveň je služba v odpovídající kvalitě a rozsahu;
• služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
- jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:
- v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb;
- v sídle naší společnosti;
Doporučený postup při reklamaci:
- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
- zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o odstranění vady služby, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
- pro usnadnění postupu je vhodné zaslat nám doklad o zakoupení služby či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi služby, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 21.6.2021

Načítám data