Masérské kurzy, školení, přednášky

Opatření proti šíření Covid 19 a podmínky účasti na kurzech od 5.10.2020

Informace související s konáním kurzů.

Podmínky účasti na kurzech a akcích v EduSpa College.

 

V souvislosti s výskytem virus SARS-CoV-2  je nutné dodržovat přísná hygienická a bezpečnostní opatření pro zamezení šíření případné nákazy.

 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 2. Seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abyste zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách nebo zkoušce
 • nepociťuji na sobě žádné příznaky onemocnění COVID-19 ani jiného infekčního onemocnění, zejména nemám tělesnou teplotu 37 °C nebo vyšší ani jiné příznaky onemocnění COVID‑19 (např. dušnost, suchý kašel, ztráta chuti a čichu), a cítím se plně zdravotně způsobilý k účasti na akci, a to též s přihlédnutím k ochraně zdraví třetích osob;
 • vůči mé osobě není v současnosti nařízeno žádné karanténní opatření ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění;
 • není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech před konáním tohoto kurzu přišel do styku s jakoukoli fyzickou osobou nemocnou jakýmkoli infekčním onemocněním (zejména onemocněním COVID-19) nebo podezřelou z nákazy;
 • není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech před konáním tohoto kurzu přišel do styku s jakoukoli fyzickou osobou, vůči níž bylo v předmětné době nařízeno karanténní opatření ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění.
 • se účastním kurzu v souvislosti se svým podnikáním, resp. že účastí na kurzu prohlubuji a zlepšuji své znalosti, které následně uplatním v rámci své podnikatelské činnosti.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Hygienické opatření při provozu a výuce:

 • Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:  ve všech vnitřních prostorech staveb.

 

 • Ve všech vnitřních prostorech budovy, chodby včetně učeben je povinná ochrana dýchacích cest (nos, ústa) prostřednictvím ochranných prostředků jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Před zahájením výuky se všem změří teplota, nesmí překročit 37 stupňů (musí být v mezích normálu).
 • Po příchodu do učebny, musí každý  účastník použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Účastníci si po každém přednáškovém bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce v učebně.
 • V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min )
 • Žádnému z účastníků kurzů, který bude vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebo jiného virového onemocnění, nebude umožněno se kurzu účastnit. 
 • Pokud by se během trvání kurzu objevily u účastníka kurzu příznaky  nějakého virového onemocnění v průběhu práce, respektive výuky, učebnu i budovu, ve které se nachází učebna, opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných prostředků dýchacích cest  a požadovaného odstupu. 
 • Po provedení masáže po každé jednotlivé osobě, včetně všech použitých pomůcek,  se provede povrchová dezinfekce za použití dezinfekčních prostředků s virucidní aktivitou.
 • Před, ale i po provedení masáže je masér povinen si vydezinfikovat ruce za použití dezinfekčního prostředku, který je v každé učebně minimálně jeden k dispozici.
 • Na konci výuky si každý účastník vezme s sebou všechny svoje věci a lehátko dezinfikuje. V učebně proběhne po skončení výuky úklid ploch a podlahy dezinfekcí.

 

 

Načítám data